Vídeos

Els més votats

 • 2152 vots

  La corbata

  Rosario Cabildo Costa
  03:06

  Señor viudo que no puede superar la tristeza de la muerte de su mujer

  Veure detalls
  Compartir
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  *Camps obligatoris
  CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

  Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, «Fundació Bancària ”la Caixa”»), amb domicili a Plaça Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona o a l’adreça electrònica següent: dpd@fundacionlacaixa.org

  Tipologies de dades personals que seran objecte de tractament

  - Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra, o en el moment de contractar el servei que li interessi.

  - Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen a l’apartat “Finalitats addicionals del tractament”, sempre que ens hi hagi donat el consentiment, o al tractament de les quals estiguem legitimitats d’acord amb la normativa vigent.

  - Dades de naturalesa sensible, com per exemple dades de salut, creences religioses, origen ètic o racial, o dades relacionades amb la vida o orientació sexual que calgui recollir i processar per poder executar determinats programes i ajuts de la nostra entitat. Aquestes dades es faran servir únicament per al compliment estricte per part de la nostra entitat de les obligacions derivades del programa o ajuda que vostè expressament ens demani.

  - Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, servei, consulta o compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

  Finalitat principal del tractament

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la Fundació Bancària ”la Caixa” tracti les seves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

  - Els que calgui, inclosos els de dades de naturalesa sensible, si escau, per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci;

  - L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats;

  - L’anàlisi i tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, servei, consulta o compra que fa, i

  - Els que calgui per complir les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, amb relació a les sol·licituds, serveis, consultes o compres que faci.

  Finalitats addicionals del tractament

  L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre programes, activitats o serveis de naturalesa semblant als que ens demana

  Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un missatge de correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o remetent una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

  L’enviament de comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació promocional, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

  En alguns supòsits, durant el procés de tramitació de la sol·licitud, servei, consulta o compra, la nostra entitat li pot oferir la possibilitat d’indicar quins àmbits d’activitat s’estima més. En aquest cas, la nostra entitat li enviarà, de manera preferent, informació promocional sobre els àmbits que vostè hagi indicat.

  Si no vol rebre informació promocional sobre les altres activitats esmentades de la Fundació Bancària ”la Caixa” pot seleccionar la casella d’oposició següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’enviï informació promocional sobre activitats que estiguin relacionades o que no siguin semblants a la meva sol·licitud, servei, consulta o compra.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” li vol fer arribar informació sobre les seves activitats de la manera més personalitzada i ajustada al seu perfil personal que sigui possible. Aquest perfil personal s’elaborarà a partir de les preferències que ens hagi manifestat, les activitats en què efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a internet i en xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat. A aquest efecte, vostè ens autoritza de manera EXPRESSA a elaborar un perfil personal destinat a tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

  Si no vol que tractem les seves dades per elaborar-li un perfil personal amb finalitats promocionals, pot seleccionar la casella següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’elabori un perfil personal.
  Decisions individuals automatitzades

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionats amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

  Respecte de les compres d’entrades i localitats relacionades amb les nostres activitats, els sistemes informàtics vinculats a la tramitació l’informaran prèviament de la disponibilitat de localitats. En qualsevol cas, vostè disposarà d’informació sobre sistemes d’atenció al client amb intervenció humana, amb els quals podrà contactar als efectes pertinents.

  Legitimació per tractar les seves dades

  El tractament de les seves dades personals relacionat amb la gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra està legitimat pel fet que és necessari per complir el que vostè ens demana, com també pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació esmentada pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que això es vegi afectat per la revocació esmentada.

  El tractament de les seves dades personals per enviar informació promocional relacionada amb la sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis semblants als que hagi demanat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

  El tractament de les seves dades personals per enviar comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment fent arribar la sol·licitud oportuna a les adreces postal o electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  En cas que vostè revoqui els consentiments, aquesta revocació no afecta la licitud del tractament de dades fet per la nostra entitat abans de la revocació.

  Cessions de dades personals a tercers

  Les seves dades se cediran als destinataris que s’indiquen a continuació, i en les circumstàncies següents:

  - Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees: per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta per la seva naturalesa i activitat.

  - Les cessions a tercers que calgui per prestar la sol·licitud, servei, consulta o compra.

  Si en el futur la Fundació Bancària ”la Caixa” fes altres cessions de dades personals, li n’informarà oportunament.

  Transferències internacionals

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no necessita fer transferències internacionals de les seves dades personals a països que no tenen normativa equivalent a l’europea (“països tercers”), amb les excepcions següents:

  - La nostra entitat pot contractar els serveis de proveïdors situats en països tercers, amb el compliment previ de tots els requisits que estableix la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat.

  - Determinats programes, com els de beques i els programes internacionals, poden requerir la transferència de les seves dades personals a entitats situades en països tercers. En aquests supòsits, la transferència internacional està justificada per la necessitat de complir les nostres obligacions contractuals amb vostè.

  Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Drets

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament fent arribar la sol·licitud corresponent al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Conservació de dades

  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

  Reclamacions

  Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquesta Política de privacitat, pot presentar una reclamació:

  - Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
  - Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

 • the-shorter-the-hipster-el-pequeno-hipster
  1330 vots

  The shorter, the hipster (El pequeño hipster)

  Andrés Piñeiro Blanco
  03:26

  A Julia le encantan los cuentos de hadas pero a su padre esa pasión no le agrada. Después de una…

  Veure detalls
  Compartir
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  *Camps obligatoris
  CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

  Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, «Fundació Bancària ”la Caixa”»), amb domicili a Plaça Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona o a l’adreça electrònica següent: dpd@fundacionlacaixa.org

  Tipologies de dades personals que seran objecte de tractament

  - Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra, o en el moment de contractar el servei que li interessi.

  - Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen a l’apartat “Finalitats addicionals del tractament”, sempre que ens hi hagi donat el consentiment, o al tractament de les quals estiguem legitimitats d’acord amb la normativa vigent.

  - Dades de naturalesa sensible, com per exemple dades de salut, creences religioses, origen ètic o racial, o dades relacionades amb la vida o orientació sexual que calgui recollir i processar per poder executar determinats programes i ajuts de la nostra entitat. Aquestes dades es faran servir únicament per al compliment estricte per part de la nostra entitat de les obligacions derivades del programa o ajuda que vostè expressament ens demani.

  - Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, servei, consulta o compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

  Finalitat principal del tractament

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la Fundació Bancària ”la Caixa” tracti les seves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

  - Els que calgui, inclosos els de dades de naturalesa sensible, si escau, per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci;

  - L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats;

  - L’anàlisi i tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, servei, consulta o compra que fa, i

  - Els que calgui per complir les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, amb relació a les sol·licituds, serveis, consultes o compres que faci.

  Finalitats addicionals del tractament

  L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre programes, activitats o serveis de naturalesa semblant als que ens demana

  Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un missatge de correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o remetent una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

  L’enviament de comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació promocional, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

  En alguns supòsits, durant el procés de tramitació de la sol·licitud, servei, consulta o compra, la nostra entitat li pot oferir la possibilitat d’indicar quins àmbits d’activitat s’estima més. En aquest cas, la nostra entitat li enviarà, de manera preferent, informació promocional sobre els àmbits que vostè hagi indicat.

  Si no vol rebre informació promocional sobre les altres activitats esmentades de la Fundació Bancària ”la Caixa” pot seleccionar la casella d’oposició següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’enviï informació promocional sobre activitats que estiguin relacionades o que no siguin semblants a la meva sol·licitud, servei, consulta o compra.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” li vol fer arribar informació sobre les seves activitats de la manera més personalitzada i ajustada al seu perfil personal que sigui possible. Aquest perfil personal s’elaborarà a partir de les preferències que ens hagi manifestat, les activitats en què efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a internet i en xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat. A aquest efecte, vostè ens autoritza de manera EXPRESSA a elaborar un perfil personal destinat a tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

  Si no vol que tractem les seves dades per elaborar-li un perfil personal amb finalitats promocionals, pot seleccionar la casella següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’elabori un perfil personal.
  Decisions individuals automatitzades

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionats amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

  Respecte de les compres d’entrades i localitats relacionades amb les nostres activitats, els sistemes informàtics vinculats a la tramitació l’informaran prèviament de la disponibilitat de localitats. En qualsevol cas, vostè disposarà d’informació sobre sistemes d’atenció al client amb intervenció humana, amb els quals podrà contactar als efectes pertinents.

  Legitimació per tractar les seves dades

  El tractament de les seves dades personals relacionat amb la gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra està legitimat pel fet que és necessari per complir el que vostè ens demana, com també pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació esmentada pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que això es vegi afectat per la revocació esmentada.

  El tractament de les seves dades personals per enviar informació promocional relacionada amb la sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis semblants als que hagi demanat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

  El tractament de les seves dades personals per enviar comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment fent arribar la sol·licitud oportuna a les adreces postal o electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  En cas que vostè revoqui els consentiments, aquesta revocació no afecta la licitud del tractament de dades fet per la nostra entitat abans de la revocació.

  Cessions de dades personals a tercers

  Les seves dades se cediran als destinataris que s’indiquen a continuació, i en les circumstàncies següents:

  - Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees: per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta per la seva naturalesa i activitat.

  - Les cessions a tercers que calgui per prestar la sol·licitud, servei, consulta o compra.

  Si en el futur la Fundació Bancària ”la Caixa” fes altres cessions de dades personals, li n’informarà oportunament.

  Transferències internacionals

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no necessita fer transferències internacionals de les seves dades personals a països que no tenen normativa equivalent a l’europea (“països tercers”), amb les excepcions següents:

  - La nostra entitat pot contractar els serveis de proveïdors situats en països tercers, amb el compliment previ de tots els requisits que estableix la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat.

  - Determinats programes, com els de beques i els programes internacionals, poden requerir la transferència de les seves dades personals a entitats situades en països tercers. En aquests supòsits, la transferència internacional està justificada per la necessitat de complir les nostres obligacions contractuals amb vostè.

  Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Drets

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament fent arribar la sol·licitud corresponent al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Conservació de dades

  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

  Reclamacions

  Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquesta Política de privacitat, pot presentar una reclamació:

  - Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
  - Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

 • el-doctor-heinserbauer-y-la-mantita-teletrasportadora
  1171 vots

  El Doctor Heinserbaüer y la mantita teletrasportadora

  ALUMNOS DE PLÁSTICA DE 4º ESO
  03:00

  El doctor Heinsenbaüer, conocido por inventar una APP para crear dinero, y el inventor de la mantita teletrasportadora que te…

  Veure detalls
  Compartir
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  *Camps obligatoris
  CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

  Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, «Fundació Bancària ”la Caixa”»), amb domicili a Plaça Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona o a l’adreça electrònica següent: dpd@fundacionlacaixa.org

  Tipologies de dades personals que seran objecte de tractament

  - Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra, o en el moment de contractar el servei que li interessi.

  - Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen a l’apartat “Finalitats addicionals del tractament”, sempre que ens hi hagi donat el consentiment, o al tractament de les quals estiguem legitimitats d’acord amb la normativa vigent.

  - Dades de naturalesa sensible, com per exemple dades de salut, creences religioses, origen ètic o racial, o dades relacionades amb la vida o orientació sexual que calgui recollir i processar per poder executar determinats programes i ajuts de la nostra entitat. Aquestes dades es faran servir únicament per al compliment estricte per part de la nostra entitat de les obligacions derivades del programa o ajuda que vostè expressament ens demani.

  - Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, servei, consulta o compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

  Finalitat principal del tractament

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la Fundació Bancària ”la Caixa” tracti les seves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

  - Els que calgui, inclosos els de dades de naturalesa sensible, si escau, per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci;

  - L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats;

  - L’anàlisi i tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, servei, consulta o compra que fa, i

  - Els que calgui per complir les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, amb relació a les sol·licituds, serveis, consultes o compres que faci.

  Finalitats addicionals del tractament

  L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre programes, activitats o serveis de naturalesa semblant als que ens demana

  Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un missatge de correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o remetent una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

  L’enviament de comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació promocional, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

  En alguns supòsits, durant el procés de tramitació de la sol·licitud, servei, consulta o compra, la nostra entitat li pot oferir la possibilitat d’indicar quins àmbits d’activitat s’estima més. En aquest cas, la nostra entitat li enviarà, de manera preferent, informació promocional sobre els àmbits que vostè hagi indicat.

  Si no vol rebre informació promocional sobre les altres activitats esmentades de la Fundació Bancària ”la Caixa” pot seleccionar la casella d’oposició següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’enviï informació promocional sobre activitats que estiguin relacionades o que no siguin semblants a la meva sol·licitud, servei, consulta o compra.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” li vol fer arribar informació sobre les seves activitats de la manera més personalitzada i ajustada al seu perfil personal que sigui possible. Aquest perfil personal s’elaborarà a partir de les preferències que ens hagi manifestat, les activitats en què efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a internet i en xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat. A aquest efecte, vostè ens autoritza de manera EXPRESSA a elaborar un perfil personal destinat a tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

  Si no vol que tractem les seves dades per elaborar-li un perfil personal amb finalitats promocionals, pot seleccionar la casella següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’elabori un perfil personal.
  Decisions individuals automatitzades

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionats amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

  Respecte de les compres d’entrades i localitats relacionades amb les nostres activitats, els sistemes informàtics vinculats a la tramitació l’informaran prèviament de la disponibilitat de localitats. En qualsevol cas, vostè disposarà d’informació sobre sistemes d’atenció al client amb intervenció humana, amb els quals podrà contactar als efectes pertinents.

  Legitimació per tractar les seves dades

  El tractament de les seves dades personals relacionat amb la gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra està legitimat pel fet que és necessari per complir el que vostè ens demana, com també pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació esmentada pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que això es vegi afectat per la revocació esmentada.

  El tractament de les seves dades personals per enviar informació promocional relacionada amb la sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis semblants als que hagi demanat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

  El tractament de les seves dades personals per enviar comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment fent arribar la sol·licitud oportuna a les adreces postal o electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  En cas que vostè revoqui els consentiments, aquesta revocació no afecta la licitud del tractament de dades fet per la nostra entitat abans de la revocació.

  Cessions de dades personals a tercers

  Les seves dades se cediran als destinataris que s’indiquen a continuació, i en les circumstàncies següents:

  - Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees: per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta per la seva naturalesa i activitat.

  - Les cessions a tercers que calgui per prestar la sol·licitud, servei, consulta o compra.

  Si en el futur la Fundació Bancària ”la Caixa” fes altres cessions de dades personals, li n’informarà oportunament.

  Transferències internacionals

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no necessita fer transferències internacionals de les seves dades personals a països que no tenen normativa equivalent a l’europea (“països tercers”), amb les excepcions següents:

  - La nostra entitat pot contractar els serveis de proveïdors situats en països tercers, amb el compliment previ de tots els requisits que estableix la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat.

  - Determinats programes, com els de beques i els programes internacionals, poden requerir la transferència de les seves dades personals a entitats situades en països tercers. En aquests supòsits, la transferència internacional està justificada per la necessitat de complir les nostres obligacions contractuals amb vostè.

  Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Drets

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament fent arribar la sol·licitud corresponent al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Conservació de dades

  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

  Reclamacions

  Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquesta Política de privacitat, pot presentar una reclamació:

  - Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
  - Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

 • 1018 vots

  La Amistad

  Esperanza Perez
  03:00

  Esperemos que os guste

  Veure detalls
  Compartir
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  *Camps obligatoris
  CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

  Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, «Fundació Bancària ”la Caixa”»), amb domicili a Plaça Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona o a l’adreça electrònica següent: dpd@fundacionlacaixa.org

  Tipologies de dades personals que seran objecte de tractament

  - Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra, o en el moment de contractar el servei que li interessi.

  - Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen a l’apartat “Finalitats addicionals del tractament”, sempre que ens hi hagi donat el consentiment, o al tractament de les quals estiguem legitimitats d’acord amb la normativa vigent.

  - Dades de naturalesa sensible, com per exemple dades de salut, creences religioses, origen ètic o racial, o dades relacionades amb la vida o orientació sexual que calgui recollir i processar per poder executar determinats programes i ajuts de la nostra entitat. Aquestes dades es faran servir únicament per al compliment estricte per part de la nostra entitat de les obligacions derivades del programa o ajuda que vostè expressament ens demani.

  - Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, servei, consulta o compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

  Finalitat principal del tractament

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la Fundació Bancària ”la Caixa” tracti les seves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

  - Els que calgui, inclosos els de dades de naturalesa sensible, si escau, per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci;

  - L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats;

  - L’anàlisi i tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, servei, consulta o compra que fa, i

  - Els que calgui per complir les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, amb relació a les sol·licituds, serveis, consultes o compres que faci.

  Finalitats addicionals del tractament

  L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre programes, activitats o serveis de naturalesa semblant als que ens demana

  Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un missatge de correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o remetent una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

  L’enviament de comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació promocional, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

  En alguns supòsits, durant el procés de tramitació de la sol·licitud, servei, consulta o compra, la nostra entitat li pot oferir la possibilitat d’indicar quins àmbits d’activitat s’estima més. En aquest cas, la nostra entitat li enviarà, de manera preferent, informació promocional sobre els àmbits que vostè hagi indicat.

  Si no vol rebre informació promocional sobre les altres activitats esmentades de la Fundació Bancària ”la Caixa” pot seleccionar la casella d’oposició següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’enviï informació promocional sobre activitats que estiguin relacionades o que no siguin semblants a la meva sol·licitud, servei, consulta o compra.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” li vol fer arribar informació sobre les seves activitats de la manera més personalitzada i ajustada al seu perfil personal que sigui possible. Aquest perfil personal s’elaborarà a partir de les preferències que ens hagi manifestat, les activitats en què efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a internet i en xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat. A aquest efecte, vostè ens autoritza de manera EXPRESSA a elaborar un perfil personal destinat a tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

  Si no vol que tractem les seves dades per elaborar-li un perfil personal amb finalitats promocionals, pot seleccionar la casella següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’elabori un perfil personal.
  Decisions individuals automatitzades

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionats amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

  Respecte de les compres d’entrades i localitats relacionades amb les nostres activitats, els sistemes informàtics vinculats a la tramitació l’informaran prèviament de la disponibilitat de localitats. En qualsevol cas, vostè disposarà d’informació sobre sistemes d’atenció al client amb intervenció humana, amb els quals podrà contactar als efectes pertinents.

  Legitimació per tractar les seves dades

  El tractament de les seves dades personals relacionat amb la gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra està legitimat pel fet que és necessari per complir el que vostè ens demana, com també pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació esmentada pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que això es vegi afectat per la revocació esmentada.

  El tractament de les seves dades personals per enviar informació promocional relacionada amb la sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis semblants als que hagi demanat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

  El tractament de les seves dades personals per enviar comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment fent arribar la sol·licitud oportuna a les adreces postal o electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  En cas que vostè revoqui els consentiments, aquesta revocació no afecta la licitud del tractament de dades fet per la nostra entitat abans de la revocació.

  Cessions de dades personals a tercers

  Les seves dades se cediran als destinataris que s’indiquen a continuació, i en les circumstàncies següents:

  - Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees: per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta per la seva naturalesa i activitat.

  - Les cessions a tercers que calgui per prestar la sol·licitud, servei, consulta o compra.

  Si en el futur la Fundació Bancària ”la Caixa” fes altres cessions de dades personals, li n’informarà oportunament.

  Transferències internacionals

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no necessita fer transferències internacionals de les seves dades personals a països que no tenen normativa equivalent a l’europea (“països tercers”), amb les excepcions següents:

  - La nostra entitat pot contractar els serveis de proveïdors situats en països tercers, amb el compliment previ de tots els requisits que estableix la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat.

  - Determinats programes, com els de beques i els programes internacionals, poden requerir la transferència de les seves dades personals a entitats situades en països tercers. En aquests supòsits, la transferència internacional està justificada per la necessitat de complir les nostres obligacions contractuals amb vostè.

  Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Drets

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament fent arribar la sol·licitud corresponent al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Conservació de dades

  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

  Reclamacions

  Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquesta Política de privacitat, pot presentar una reclamació:

  - Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
  - Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

 • disapp
  823 vots

  DisApp

  Adrián Pérez Fernández
  03:01

  DisApp; aplicación creada por un inteligente informático que toma el camino del mal. Y tu… ¿Qué harías con ella?

  Veure detalls
  Compartir
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  *Camps obligatoris
  CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

  Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, «Fundació Bancària ”la Caixa”»), amb domicili a Plaça Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona o a l’adreça electrònica següent: dpd@fundacionlacaixa.org

  Tipologies de dades personals que seran objecte de tractament

  - Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra, o en el moment de contractar el servei que li interessi.

  - Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen a l’apartat “Finalitats addicionals del tractament”, sempre que ens hi hagi donat el consentiment, o al tractament de les quals estiguem legitimitats d’acord amb la normativa vigent.

  - Dades de naturalesa sensible, com per exemple dades de salut, creences religioses, origen ètic o racial, o dades relacionades amb la vida o orientació sexual que calgui recollir i processar per poder executar determinats programes i ajuts de la nostra entitat. Aquestes dades es faran servir únicament per al compliment estricte per part de la nostra entitat de les obligacions derivades del programa o ajuda que vostè expressament ens demani.

  - Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, servei, consulta o compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

  Finalitat principal del tractament

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la Fundació Bancària ”la Caixa” tracti les seves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

  - Els que calgui, inclosos els de dades de naturalesa sensible, si escau, per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci;

  - L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats;

  - L’anàlisi i tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, servei, consulta o compra que fa, i

  - Els que calgui per complir les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, amb relació a les sol·licituds, serveis, consultes o compres que faci.

  Finalitats addicionals del tractament

  L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre programes, activitats o serveis de naturalesa semblant als que ens demana

  Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un missatge de correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o remetent una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

  L’enviament de comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació promocional, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

  En alguns supòsits, durant el procés de tramitació de la sol·licitud, servei, consulta o compra, la nostra entitat li pot oferir la possibilitat d’indicar quins àmbits d’activitat s’estima més. En aquest cas, la nostra entitat li enviarà, de manera preferent, informació promocional sobre els àmbits que vostè hagi indicat.

  Si no vol rebre informació promocional sobre les altres activitats esmentades de la Fundació Bancària ”la Caixa” pot seleccionar la casella d’oposició següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’enviï informació promocional sobre activitats que estiguin relacionades o que no siguin semblants a la meva sol·licitud, servei, consulta o compra.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” li vol fer arribar informació sobre les seves activitats de la manera més personalitzada i ajustada al seu perfil personal que sigui possible. Aquest perfil personal s’elaborarà a partir de les preferències que ens hagi manifestat, les activitats en què efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a internet i en xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat. A aquest efecte, vostè ens autoritza de manera EXPRESSA a elaborar un perfil personal destinat a tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

  Si no vol que tractem les seves dades per elaborar-li un perfil personal amb finalitats promocionals, pot seleccionar la casella següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’elabori un perfil personal.
  Decisions individuals automatitzades

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionats amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

  Respecte de les compres d’entrades i localitats relacionades amb les nostres activitats, els sistemes informàtics vinculats a la tramitació l’informaran prèviament de la disponibilitat de localitats. En qualsevol cas, vostè disposarà d’informació sobre sistemes d’atenció al client amb intervenció humana, amb els quals podrà contactar als efectes pertinents.

  Legitimació per tractar les seves dades

  El tractament de les seves dades personals relacionat amb la gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra està legitimat pel fet que és necessari per complir el que vostè ens demana, com també pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació esmentada pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que això es vegi afectat per la revocació esmentada.

  El tractament de les seves dades personals per enviar informació promocional relacionada amb la sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis semblants als que hagi demanat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

  El tractament de les seves dades personals per enviar comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment fent arribar la sol·licitud oportuna a les adreces postal o electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  En cas que vostè revoqui els consentiments, aquesta revocació no afecta la licitud del tractament de dades fet per la nostra entitat abans de la revocació.

  Cessions de dades personals a tercers

  Les seves dades se cediran als destinataris que s’indiquen a continuació, i en les circumstàncies següents:

  - Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees: per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta per la seva naturalesa i activitat.

  - Les cessions a tercers que calgui per prestar la sol·licitud, servei, consulta o compra.

  Si en el futur la Fundació Bancària ”la Caixa” fes altres cessions de dades personals, li n’informarà oportunament.

  Transferències internacionals

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no necessita fer transferències internacionals de les seves dades personals a països que no tenen normativa equivalent a l’europea (“països tercers”), amb les excepcions següents:

  - La nostra entitat pot contractar els serveis de proveïdors situats en països tercers, amb el compliment previ de tots els requisits que estableix la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat.

  - Determinats programes, com els de beques i els programes internacionals, poden requerir la transferència de les seves dades personals a entitats situades en països tercers. En aquests supòsits, la transferència internacional està justificada per la necessitat de complir les nostres obligacions contractuals amb vostè.

  Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Drets

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament fent arribar la sol·licitud corresponent al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Conservació de dades

  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

  Reclamacions

  Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquesta Política de privacitat, pot presentar una reclamació:

  - Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
  - Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

 • 650 vots

  El mágico libro del saber o El fantástico viaje a la isla de Cuchipanda

  Pedro Gabriel Ruiz González
  04:00

  Un grupo de pequeños aventureros organiza una gran expedición en busca de una nave extraterrestre caída en la misteriosa isla…

  Veure detalls
  Compartir
  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
  *Camps obligatoris
  CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

  Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (d’ara endavant, «Fundació Bancària ”la Caixa”»), amb domicili a Plaça Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears). Pot contactar amb el nostre delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avenida Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona o a l’adreça electrònica següent: dpd@fundacionlacaixa.org

  Tipologies de dades personals que seran objecte de tractament

  - Totes les que vostè ens faciliti en fer la sol·licitud, consulta o compra, o en el moment de contractar el servei que li interessi.

  - Les dades addicionals que ens faciliti durant la tramitació i gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra, com també les relacionades amb els tractaments de dades que es descriuen a l’apartat “Finalitats addicionals del tractament”, sempre que ens hi hagi donat el consentiment, o al tractament de les quals estiguem legitimitats d’acord amb la normativa vigent.

  - Dades de naturalesa sensible, com per exemple dades de salut, creences religioses, origen ètic o racial, o dades relacionades amb la vida o orientació sexual que calgui recollir i processar per poder executar determinats programes i ajuts de la nostra entitat. Aquestes dades es faran servir únicament per al compliment estricte per part de la nostra entitat de les obligacions derivades del programa o ajuda que vostè expressament ens demani.

  - Dades personals que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per gestionar la sol·licitud, servei, consulta o compra. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la xarxa social o aplicació esmentada.

  Finalitat principal del tractament

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la Fundació Bancària ”la Caixa” tracti les seves dades personals amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè faci, la qual cosa inclou, entre altres, els tractaments específics següents:

  - Els que calgui, inclosos els de dades de naturalesa sensible, si escau, per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que faci;

  - L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se de la sol·licitud, servei, consulta o compra esmentats;

  - L’anàlisi i tractament de la informació que resulti d’enquestes de satisfacció o de les interaccions que faci amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, servei, consulta o compra que fa, i

  - Els que calgui per complir les obligacions establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, amb relació a les sol·licituds, serveis, consultes o compres que faci.

  Finalitats addicionals del tractament

  L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre programes, activitats o serveis de naturalesa semblant als que ens demana

  Vostè es pot oposar a rebre aquesta mena de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un missatge de correu electrònic a dpd@fundacionlacaixa.org, o remetent una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del delegat de Protecció de Dades.

  L’enviament de comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat

  Vostè CONSENT de MANERA EXPRESSA que la nostra entitat li pugui enviar comunicacions i informació promocional, fins i tot per mitjans electrònics, relatives a altres activitats de la Fundació Bancària ”la Caixa” en els àmbits social, cultural, educatiu, científic o de recerca.

  En alguns supòsits, durant el procés de tramitació de la sol·licitud, servei, consulta o compra, la nostra entitat li pot oferir la possibilitat d’indicar quins àmbits d’activitat s’estima més. En aquest cas, la nostra entitat li enviarà, de manera preferent, informació promocional sobre els àmbits que vostè hagi indicat.

  Si no vol rebre informació promocional sobre les altres activitats esmentades de la Fundació Bancària ”la Caixa” pot seleccionar la casella d’oposició següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’enviï informació promocional sobre activitats que estiguin relacionades o que no siguin semblants a la meva sol·licitud, servei, consulta o compra.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” li vol fer arribar informació sobre les seves activitats de la manera més personalitzada i ajustada al seu perfil personal que sigui possible. Aquest perfil personal s’elaborarà a partir de les preferències que ens hagi manifestat, les activitats en què efectivament participi, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a internet i en xarxes socials d’acord amb la seva configuració de privacitat. A aquest efecte, vostè ens autoritza de manera EXPRESSA a elaborar un perfil personal destinat a tractar les seves dades per a aquestes finalitats.

  Si no vol que tractem les seves dades per elaborar-li un perfil personal amb finalitats promocionals, pot seleccionar la casella següent:

  No vull que la Fundació Bancària ”la Caixa” m’elabori un perfil personal.
  Decisions individuals automatitzades

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que el puguin afectar basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionats amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

  Respecte de les compres d’entrades i localitats relacionades amb les nostres activitats, els sistemes informàtics vinculats a la tramitació l’informaran prèviament de la disponibilitat de localitats. En qualsevol cas, vostè disposarà d’informació sobre sistemes d’atenció al client amb intervenció humana, amb els quals podrà contactar als efectes pertinents.

  Legitimació per tractar les seves dades

  El tractament de les seves dades personals relacionat amb la gestió de la sol·licitud, servei, consulta o compra està legitimat pel fet que és necessari per complir el que vostè ens demana, com també pel consentiment exprés que vostè ens atorga. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment. La revocació esmentada pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que això es vegi afectat per la revocació esmentada.

  El tractament de les seves dades personals per enviar informació promocional relacionada amb la sol·licitud, servei, consulta o compra, o sobre programes, activitats o serveis semblants als que hagi demanat, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

  El tractament de les seves dades personals per enviar comunicacions promocionals sobre altres activitats de la nostra entitat està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment fent arribar la sol·licitud oportuna a les adreces postal o electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  En cas que vostè revoqui els consentiments, aquesta revocació no afecta la licitud del tractament de dades fet per la nostra entitat abans de la revocació.

  Cessions de dades personals a tercers

  Les seves dades se cediran als destinataris que s’indiquen a continuació, i en les circumstàncies següents:

  - Administracions públiques i autoritats de control espanyoles i europees: per complir les obligacions legals a les quals la Fundació Bancària ”la Caixa” està subjecta per la seva naturalesa i activitat.

  - Les cessions a tercers que calgui per prestar la sol·licitud, servei, consulta o compra.

  Si en el futur la Fundació Bancària ”la Caixa” fes altres cessions de dades personals, li n’informarà oportunament.

  Transferències internacionals

  La Fundació Bancària ”la Caixa” no necessita fer transferències internacionals de les seves dades personals a països que no tenen normativa equivalent a l’europea (“països tercers”), amb les excepcions següents:

  - La nostra entitat pot contractar els serveis de proveïdors situats en països tercers, amb el compliment previ de tots els requisits que estableix la normativa de protecció de dades i aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar-ne la privacitat.

  - Determinats programes, com els de beques i els programes internacionals, poden requerir la transferència de les seves dades personals a entitats situades en països tercers. En aquests supòsits, la transferència internacional està justificada per la necessitat de complir les nostres obligacions contractuals amb vostè.

  Per a més informació sobre les garanties a la privacitat, es pot adreçar al delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Drets

  Vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i oposició al tractament fent arribar la sol·licitud corresponent al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.

  Conservació de dades

  Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària ”la Caixa” i, després que acabi aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran amb l’únic efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Quan hagin acabat els terminis de prescripció esmentats, les dades s’eliminaran o, alternativament, s’anonimitzaran.

  Reclamacions

  Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o aquesta Política de privacitat, pot presentar una reclamació:

  - Al nostre delegat de Protecció de Dades, mitjançant les adreces postal i electrònica que s’indiquen en aquesta Política de privacitat.
  - Davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà de la seva seu electrònica o la seva adreça postal.

Carregant
Tornar a dalt
Tancar
Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació estadística sobre els teus hàbits de navegació i poder així millorar i personalitzar la teva experiència oferint-te continguts del teu interès. Si continues navegant, considerem que acceptes la seva instal·lació i ús. Pots canviar la configuració o obtenir més informació a Política de Cookies.