Tractament de dades

Responsable del tractament: 

Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant Fundació Bancària ”la Caixa”), amb NIF G-58899998 i domicili a Plaza Weyler, 3, 07001 Palma (Illes Balears).

Tipus de Dades Personals que es tractaran (en endavant, Dades Personals):

  • Totes les dades, seves i/o dels seus fills i/o tutelats que vostè ens faciliti en el moment de realitzar la seva sol·licitud, consulta, o compra, o en el moment de contractar el servei que sigui del seu interès.
  • Aquelles dades addicionals que vostè ens faciliti durant la tramitació i gestió de la seva sol·licitud, servei, consulta o compra, així com aquelles relacionades amb els altres tractaments de dades que es descriuen en el present document sempre que ens hagi donat el seu consentiment, o al tractament que estem d’una altra manera legitimada conforme a la normativa vigent.
  • Dades personals que vostè ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació per a la gestió dels tractaments que es descriuen en el present document, sempre que ens hagi donat el seu consentiment, o al que el tractament estiguem d’una manera o altre legitimat conforme a la normativa vigent. En concret, es tractaran les seves Dades Personals disponibles a la xarxa social o aplicació i aquelles que derivin de la interacció amb vostè a través de les mateixes. Aquestes dades depenen de la seva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació i política de privacitat de la mateixa xarxa social o aplicació.

Vostè garanteix indicar solament Dades Personals certs i actualitzats.

Tractament amb finalitat de gestió:

Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà les seves dades personals per tal de gestionar la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra que realitzeu, cosa que inclou, entre d’altres, els tractaments específics següents:

  • Els que siguin necessaris per complir les nostres obligacions derivades de la sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè realitzi;
  • L’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, d’informació no promocional necessària perquè pugui accedir o beneficiar-se d’aquesta sol·licitud, servei, consulta o compra; i
  • L’anàlisi i el tractament de la informació resultant d’enquestes de satisfacció o de les seves interaccions amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, derivades de la seva activitat particular, per gestionar de manera més eficient la sol·licitud, el servei, la consulta o la compra.

Fundació Bancària ”la Caixa” està legitimada per al tractament indicat de les seves dades personals en resultar necessari per a l’execució del contracte entre vostè i la nostra entitat, i així donar compliment al qual ens demana.

Tractament amb finalitats reguladores i prevenció del frau:

Fundació Bancària ”la Caixa” tractarà aquelles de les seves dades personals que siguin necessàries per al compliment de les seves obligacions legals i/o reguladores, com ara les establertes per la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o la normativa tributària que es troba legitimada.

Fundació Bancària “la Caixa” també tractarà les Dades Personals per a la prevenció del frau sobre la base de l’interès legítim de la nostra entitat a evitar que es produeixin aquestes situacions fraudulentes, amb el perjudici corresponent per a l’entitat.

Tractament amb finalitats de comunicació sobre activitats similars:

Fundació Bancària “la Caixa” també tractarà les Dades Personals per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions sobre programes, activitats o serveis similars als que ens sol·liciteu. Les dades personals que es tractaran per a aquesta finalitat són dades identificatives (nom, cognoms, data de naixement i gènere) i dades de contacte (codi postal, correu electrònic, idioma i telèfon).

La realització d’aquestes accions de comunicació promocionals adreçades a persones com vostè, amb les quals es manté una relació prèvia i directa, té com a base de licitud un interès legítim de la nostra entitat, consistent a donar a conèixer els nostres programes, activitats o serveis similars als que vostè participa o ha participat i que puguin ser del vostre interès, ja que poden incrementar les vostres oportunitats d’obtenir assistència per a les vostres necessitats.

Us informem que les normatives sobre els serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, així com de privadesa, permeten dur a terme aquestes accions de comunicació promocionals per mitjans electrònics, sense necessitat del seu consentiment previ, sempre que es tracti de promocionar programes, activitats o serveis que siguin del seu interès i similars als que són objecte de la relació directa amb vostè, prèvia acceptació per part seva de les nostres polítiques de privadesa.

La normativa de protecció de dades estableix la necessitat d’elaborar informes interns de ponderació entre l’interès legítim descrit i la privadesa. Aquests informes confirmen que la nostra entitat pugui dur a terme aquest tractament amb finalitats de comunicació de programes, activitats o serveis similars als que vostè participa o ha participat i que puguin ser del seu interès, sense perjudicar els seus drets de privadesa.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, ara o en qualsevol altre moment, així com rebre més informació sobre els informes de ponderació o sobre el tractament de les vostres dades personals basat en un interès legítim enviant una sol·licitud a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a les adreces postal o electrònica indicades.

Consentiment per al tractament amb finalitats de comunicació sobre altres activitats de la nostra entitat:

Si vostè selecciona l’opció de rebre informació d’altres activitats de la nostra entitat, vostè. Social, Cultural, Educatiu, Científic o de Recerca. Les dades personals que es tractaran per a aquesta finalitat són dades identificatives (nom, cognoms, data de naixement i gènere) i dades de contacte (adreça postal, correu electrònic, telèfon i idioma).

Si vostè consent rebre aquestes comunicacions, el seu consentiment inclou que la nostra entitat pugui elaborar el seu perfil personal per enviar-li informació sobre les activitats anteriors de forma personalitzada i ajustada al mateix. El perfil personal s’elaborarà segons les preferències que ens manifesti durant la seva relació amb la nostra entitat, les activitats en què vostè participi efectivament, les seves diverses interaccions i intercanvis d’informació amb la nostra entitat, i la informació disponible a Internet i a xarxes socials conforme a la seva configuració de privadesa.

El tractament de les vostres Dades Personals per a l’enviament de comunicacions sobre altres activitats de la nostra entitat, està legitimat pel consentiment de data més recent que vostè hagi atorgat. Si voleu que deixem d’enviar-vos aquest tipus de comunicacions, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol moment, enviant una sol·licitud a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, a les adreces postal o electròniques indicades. Aquesta revocació no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat a la revocació, i pot comportar que la Fundació Bancària ”la Caixa” no pugui dur a terme o complir la seva sol·licitud, servei, consulta o compra o que aquesta es vegi afectada per aquesta revocació.

Decisions individuals automatitzades:

Fundació Bancària ”la Caixa” no adopta decisions que puguin afectar-lo de manera significativa basades únicament en el tractament automatitzat de les seves Dades Personals. Tots els processos de presa de decisions de la nostra entitat relacionades amb les seves sol·licituds, serveis, consultes o compres es fan amb intervenció humana.

Cessions de dades personals a tercers:

Fundació Bancària “la Caixa” no realitzarà cessions de Dades Personals a tercers sense obtenir prèviament el seu consentiment, amb excepció de les necessàries realitzades a Administracions Públiques i Autoritats de Control Espanyoles i Europees per al compliment de les obligacions legals a les quals Fundació Bancària ” la Caixa” estigui subjecta a cada moment per la seva naturalesa i activitat.

Transferències internacionals de dades:

La nostra entitat té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen de normativa equivalent a l’europea. La contractació dels serveis esmentats compleix tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades, aplicant a la transferència de les seves dades personals les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la seva privadesa.

Per a més informació sobre les garanties a la vostra privadesa, podeu adreçar-vos al Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Drets:

Podeu retirar el consentiment atorgat, així com exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Addicionalment, en el document s’explica el tipus de dret que vostè pot exercir en els diferents tractaments de dades personals que poden estar vinculats a la seva sol·licitud, servei, consulta o compra que vostè realitza.

Delegat de Protecció de Dades:

Per a més informació sobre les garanties a la vostra privadesa, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades a la següent adreça: Avinguda Diagonal 621 – 629, 08028 Barcelona, ​​o a l’adreça electrònica dpd@fundacionlacaixa.org.

Reclamacions:

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o el que estableix aquest document, pot presentar una reclamació:

  • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
  • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Conservació de dades:

El termini de conservació de les vostres dades pot variar en funció de criteris específics, com el lloc de la vostra residència o el lloc on es formalitza la relació amb la nostra entitat.

En tot cas, les dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb la Fundació Bancària “la Caixa”, o mentre no exerceixi els seus drets d’oposició, portabilitat i/o supressió. En cas de produir-se alguna de les circumstàncies anteriors, les seves dades personals es conservaran durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables, d’acord amb la normativa corresponent. En aquest supòsit, es tractaran només a l’efecte d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

Per obtenir més informació sobre el termini de conservació específic de les vostres Dades Personals, podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció a les adreces postal o electrònica indicades.